POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

 

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web braingroup.es (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per BRAINHUNTERS EXECUTIVES SEARCH S.L., amb domicili per a l’exercici de drets a C/ Rosselló 186, 2-2 – 08008 BARCELONA (Barcelona).

Finalitats del tractament

Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, quan així ens ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.

Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències, si s’escau.

Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu curriculum) amb aquesta finalitat.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al  consentiment otorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per part icipar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en els processos de selecció oberts en aquell moment. En cas que la seva candidatura no resulti seleccionada, es conservaran les seves dades durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb
la seva participació en futurs processos de selecció.


Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es
conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.


Les dades estadístiques derivades de l’anàlisis del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini
de tres anys.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, mitjançant escrit adreçat a C/ Rosselló 186, 2-2 – 08008 BARCELONA (Barcelona). En cas de disconformitat
amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de
14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva
responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a
determinats continguts.

Ús de cookies al lloc web

Aquest Web utilitza exclusivament “cookies” d’ús intern, imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels
usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb
l’únic objectiu de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de
comunicacions per la Xarxa, de conformitat amb el que dictamina de l’article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat
de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” al seu disc dur, configurar el seu navegador per ser informat
abans de què les “cookies” s’emmagatzemin al seu ordinador o per esborrar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot
configurar el seu navegador per especificar les “cookies” que poden ser acceptades i aquelles que no, pot també acceptar
“cookies” de sessió, de forma que s’esborrin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les
“cookies” individualment.

Tot i això, informem l’usuari que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc Web podrà suposar la impossibilitat o una
important limitació per a què puguem prestar-li els nostres serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les
“cookies”.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament
de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, l’usuari
consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del RESPONSABLE i que les
notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per
connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, éssent
aquésta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licitui la seva oposició o retiri el
seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris
hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa
responsable de la informació que els usuaris incorporin a les carxes socials que gestiona. No obstant això, les persones,
les dade de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació
d’aquestes.

II. AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l ́article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i del Comerç Electrònic, BRAINHUNTERS EXECUTIVES SEARCH S.L. (BRAINHUNTERS EXECUTIVE
SEARCH SL), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web braingroup.es.

Denominació: BRAINHUNTERS EXECUTIVES SEARCH S.L.
Domicili: ROSELLO 186 2º2º 08008, BARCELONA
Telèfon: 931172751
Email: calling@brainhunters.es o
CIF: B67132522
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 46224, foli 38, full 513464

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els
formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL o a la
persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i
internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comerciales contingudes en
aquest lloc web pertanyen a BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL, o a la persona física, jurídica, organisme o
entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis españoles i internacionals
sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de
qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de BRAINHUNTERS EXECUTIVE
SEARCH SL o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de
BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial,
excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i
utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució,
transformació o comunicació.

BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n
puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva
responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar
o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus
productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest
lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni
controlades per BRAINHUNTERS EXECUTIVE SEARCH SL, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts
d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir
en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts es sotmeten al fur corresponent al domicili de
l’usuari